Ogólne warunki handlowe

Ogólne warunki handlowe. Portal WeConnectCare jest ofertą Chapman SA (zwanej dalej również "Operatorem"). Chapman SA jest niezależną firmą zajmującą się opieką ambulatoryjną w kantonie Ticino w Szwajcarii.

Chapman SA oferuje portal WeConnectCare za pośrednictwem domeny www.weconnectcare.com, a także za pośrednictwem stron internetowych partnerów współpracujących, w których zintegrowana jest odpowiednia usługa – w razie potrzeby również w interfejsie dostosowanym do interfejsu graficznego stron internetowych tych partnerów kooperacyjnych. Jedynym operatorem portalu WeConnectCare jest zawsze Chapman SA, niezależnie od kanału dystrybucji.

Poniższe warunki regulują, niezależnie od kanału dystrybucji, warunki korzystania z portalu WeConnectCare Chapman SA oraz integrację danych profilowych członków zarejestrowanych w spółkach powiązanych.

ARTYKUŁ 1.

WAŻNOŚĆ, KONTRAHENT

Regulamin obowiązuje również wtedy, gdy portale są używane spoza Szwajcarii. Umowa zostaje zawarta z Chapman SA, Via Madonnone 10, 6989 Purasca. Dyrektor zarządzający: Esther Chapman. Numer w rejestrze handlowym: http://ti.powernet.ch/webservices/inet/HRG/HRG.asmx/getHRGHTML?chnr=CH-514.3.006.113-8&amt=501&toBeModified=0&validOnly=0&lang=3&sort= , Sąd Rejonowy w Lugano. Zgodnie z niniejszymi warunkami, nawet jeśli portale są zintegrowane ze stronami internetowymi partnerów współpracujących lub danymi profilowymi członków zarejestrowanych w spółkach powiązanych, tylko te ostatnie są zobowiązane.

ARTYKUŁ 2.

ZAKRES USŁUG – PODSTAWOWE CECHY USŁUGI

(1) Jako operator portalu WeConnectCare.com w Internecie, Chapman SA oferuje zarejestrowanym członkom dostęp do bazy danych, dzięki której mogą się poznać w celu rozwoju więzi biznesowych (członkowie rodziny, osoby wymagające opieki, asystenci pielęgniarscy, gospodynie domowe). Baza danych zawiera profile i informacje o innych członkach, których sami członkowie zatrudnili.

(2) Każdy zainteresowany ma możliwość bezpłatnej rejestracji i stworzenia własnego profilu (również ze zdjęciami). Osoby, które mają 18. nie osiągnęły wieku życia, ale nie mogą używać WeConnectCare.com. Członkowie WeConnectCare.com mogą również wziąć udział w teście osobowości i na tej podstawie otrzymać konkretne osobiste sugestie.

(3) Członkowie mają również możliwość zarejestrowania się w celu uzyskania płatnego członkostwa ("członkostwo PREMIUM" WeConnectCare.com). Dodatkowe funkcje są dostępne dla płacącego członka: Mogą kontaktować się z innymi członkami, w szczególności pisać wiadomości. Osobista konsultacja lub wsparcie ze strony pracowników operatora w kwestiach związanych z opieką i wsparciem nie jest częścią usług.

(4) Przed uzyskaniem dostępu do obszarów płatnych członkowie są wyraźnie informowani o wymagalności, zakresie usług i sposobach płatności. Po dokonaniu płatności mogą uzyskać dostęp do tych obszarów i korzystać z rozszerzonych funkcjonalności.

(5) Według uznania operatora część usługi polega również na udostępnienia danych profilowych członkom, którzy są zarejestrowani w portalach spółek powiązanych z WeConnectCare.com a tym samym na umożliwieniu odpowiednim członkom kontaktowania się z członkami drugiego portalu za pomocą różnych usług.

(6) Część usługi jest również następująca: Rozmowy wymieniane za pośrednictwem strony internetowej są przechowywane przez 12 miesięcy, a następnie automatycznie usuwane na bieżąco, nawet jeśli pozostajesz członkiem. Jeśli członek aktywnie wyloguje się z usługi, rozmowy zostaną początkowo zablokowane dla wszystkich zaangażowanych stron, a także usunięte po 12 miesiącach. Usuniemy Twój profil i inne dane 12 miesięcy po zamknięciu bezpłatnego konta. Twoje bezpłatne konto zostanie zamknięte, jeśli aktywnie zrezygnujesz z subskrypcji Usługi lub po upływie dwóch lat od ostatniej aktywności na Platformie. Na przykład.B nadal możesz zalogować się i kupić karnet przez okres dwóch lat od ostatniej aktywności, nawet po wygaśnięciu płatnego członkostwa, dane profilu, w tym dane bankowe, zostaną zachowane.

7. Obowiązek operatora jest ograniczony do działań, o których mowa w niniejszym art. 2. Przedmiotem umowy nie jest umieszczenie osób ani rozpoczęcie działalności gospodarczej.

ARTYKUŁ 3.

KROKI DO ZAWARCIA UMOWY, ROZPOCZĘCIE UMOWY

(1) Po wprowadzeniu danych osobowych i wybranej metody płatności, członek ponownie otrzyma przegląd zamówienia, który pokazuje wybrany okres członkostwa z listą podstawowych cech usługi, danymi kontaktowymi, adresem rozliczeniowym i wybraną metodą płatności. Członek może rozpoznać błędy wejściowe przed złożeniem deklaracji umowy i poprawić je w dowolnym momencie za pomocą funkcji usuwania i zmiany przed naciśnięciem przycisku "Kup teraz".

(2) Po wysłaniu rejestracji członek otrzyma niniejsze OWH wraz z potwierdzeniem odbioru w formie tekstowej.

(3) Umowa między operatorem a członkiem o członkostwo odpłatne zawierana jest z aktywacją obszaru płatnego. Operator udziela pełnego dostępu do Usług dopiero po otrzymaniu płatności.

(4) Wraz z aktywacją płatnego obszaru przez operatora rozpoczyna się również okres członkostwa płatnego.

(5) Umowa zgodnie z ust. 1 i 2 jest zawierana tylko wtedy, gdy członek ma co najmniej 18 raz. == Bibliografia == Operator jest uprawniony do zażądania od członka dowodu pełnoletności, jeśli istnieją uzasadnione wątpliwości.

ARTYKUŁ 4.

Ceny

(1) Korzystanie z usługi w ramach art. 2 ust. 2 niniejszych OWH jest bezpłatne.

(2) Dalsze korzystanie z usług (39,90 CHF za przegląd potencjalnej dokumentacji) jest możliwe poprzez zawarcie członkostwa odpłatnego. Ceny i metody płatności usługi płatnej można zobaczyć w obszarze członkowskim strony internetowej WeConnectCare.com. Zostaną one wskazane najpóźniej wtedy, gdy członek chce uzyskać dostęp do płatnych usług.

(3) Wszystkie podane ceny są cenami ostatecznymi i dlatego zawierają już ustawowy podatek od wartości dodanej.

ARTYKUŁ 5.

WARUNKI PŁATNOŚCI

(1) Uiszczenie opłaty następuje z góry na rzecz operatora za wybrany okres bez żadnych potrąceń.

(2) Członek ma do dyspozycji różne opcje płatności. Są one wymienione na odpowiedniej stronie internetowej.

ARTYKUŁ 6.

PRYWATNOŚĆ

Zastosowanie ma polityka prywatności i polityka cookie operatora. Możesz je pobrać na stronie początkowej.

ARTYKUŁ 7.

OBSŁUGA KLIENTA

Prosimy o kontakt mailowy pod adresem: Service@weconnectcare.com, Tel.: +41 (0) 91 6306905 lub faksem: +41 91 971 9583. Twoja prośba może zostać przetworzona bardzo szybko, jeśli jesteś już członkiem i podasz swój numer członkowski oraz adres e-mail. Dane te można znaleźć w sekcjach "Profil i konto", "Ustawienia".

ARTYKUŁ 8.

MINIMALNY CZAS TRWANIA, AUTOMATYCZNE ODNAWIANIE, WYGAŚNIĘCIE CZŁONKOSTWA

(1) Okres członkostwa odpłatnego (art. 2 ust. 3 niniejszych OWH) wynosi co najmniej jeden miesiąc na WeConnectCare.com, opcjonalnie również trzy, sześć lub dwanaście miesięcy.

(2) Płatne członkostwo WeConnectCare.com (członkostwo premium) można uaktualnić za pomocą "Opcji Connect". Jeśli płatne członkostwo już istnieje, zostanie ono zastąpione nowym członkostwem Connect w następujący sposób:

 • Zasadniczo członkostwo Connect rozpoczyna się natychmiast po zamówieniu przez członka, jeśli zostanie zarezerwowane w ciągu pierwszych 10 dni bieżącego miesiąca umowy;
 • Członkostwo Connect rozpoczyna się jednak dopiero na początku następnego miesiąca po złożeniu zamówienia (lub wraz z wygaśnięciem istniejącego członkostwa, jeśli ten czas nastąpi wcześniej), jeśli opcja Połącz zostanie zarezerwowana w ciągu ostatnich 20 dni miesiąca umowy, w ostatnim miesiącu minimalnego okresu obowiązywania umowy lub w ciągu minimalnego miesięcznego okresu obowiązywania umowy.

(3) Płatne członkostwo z WeConnectCare.com jest automatycznie przedłużane o czas trwania pierwotnie wybranego początkowego okresu (na przykład o trzy miesiące, jeśli pierwotnie wybrano członkostwo trzymiesięczne). Wynagrodzenie podstawowe wybrane do pierwotnego zamówienia (tj. wynagrodzenie bez przyjmowania rabatów, specjalnych promocji) pozostaje bez zmian. Przedłużenie członkostwa odpłatnego nie ma miejsca, jeżeli członek wypowie je w odpowiednim czasie (art. 8 ust. 4).

(4) Wygaśnięcie płatnego członkostwa w WeConnectCare.com może nastąpić nie później niż dwa dni przed upływem okresu ważności. Wypowiedzenie może zostać dokonane

 • faksem na numer +41 91 971 9583,
 • za pomocą przycisku anulowania w obszarze osobistym członka
 • pocztą elektroniczną na adres Service@WeConnectCare.com, lub
 • na piśmie do Chapman SA, Via Madonnone 10, 6989 Purasca.

(5) Do celów obliczenia okresu obowiązywania umowy miesiące nie są miesiącami kalendarzowym, lecz okresem od dnia kalendarzowego miesiąca do tego samego dnia następnego miesiąca (na przykład od dnia 15 maja do dnia 15 czerwca tego samego roku).

(6) Po wygaśnięciu płatnego członkostwa status członka automatycznie zmienia się z powrotem na bezpłatne członkostwo i związane z nim ograniczenia.

ARTYKUŁ 9.

WYGAŚNIĘCIE BEZPŁATNEGO CZŁONKOSTWA, NADZWYCZAJNE WYPOWIEDZENIE

(1) Bezpłatne członkostwo zgodnie z art. 2 ust. 2 niniejszych OWH może zostać zakończone w dowolnym momencie.

(2) Prawo do nadzwyczajnego wypowiedzenia (członkostwo płatne lub bezpłatne) zawsze pozostaje nienaruszone dla obu stron. Umowa może zostać rozwiązana w sposób nadzwyczajny przez operatora bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeśli członek umyślnie złoży fałszywe oświadczenia podczas rejestracji i/lub późniejszej zmiany swoich danych lub jeśli wielokrotnie narusza niniejsze OWH pomimo ostrzeżenia.

ARTYKUŁ 10.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA

(1) Operator nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za fałszywe informacje w profilach innych członków, ponieważ informacje dostarczone przez członków nie mogą być wszystkie sprawdzone ze względu na ich zakres. Nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niewłaściwe wykorzystanie informacji przez innych członków lub osoby trzecie, jeśli członek sam udostępnił te informacje.

(2) Ponadto operator nie ponosi odpowiedzialności za awarie usługi, za które nie ponosi odpowiedzialności, na przykład z powodu siły wyższej lub awarii technicznych Internetu.

ARTYKUŁ 11.

OBOWIĄZKI CZŁONKA

(1) Członek ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść swojego profilu, a tym samym za informacje, które podaje o sobie.

(2) Członek zapewnia, że podane dane są prawdziwe i opisuje go osobiście. Umawiające się strony uzgadniają, że w razie potrzeby za uzasadniony interes operatora należy uznać weryfikację dokładności dostarczonych danych.

(3) Członek zobowiązuje się nie przekazywać danych osób trzecich (w tym adresu e-mail) jako własnych. W szczególności zobowiązuje się nie podawać danych bankowych ani danych karty kredytowej osób trzecich.

(4) Członek zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa podczas rejestracji i korzystania z WeConnectCare.com.

(5) Członek zobowiązuje się traktować wiadomości e-mail i inne wiadomości jako poufne i nie udostępniać ich osobom trzecim bez zgody ich autora. To samo dotyczy nazwisk, numerów telefonu i faksu, adresów zamieszkania, adresów e-mail i/lub adresów URL.

(6) Ponadto każdy członek zobowiązuje się nie nadużywać WeConnectCare.com, w szczególności:

 • rozpowszechniać jakichkolwiek zniesławiających, obraźliwych lub w inny sposób niezgodnych z prawem materiałów lub informacji za pośrednictwem Usługi;
 • nie korzystać z Usługi w celu grożenia, nękania lub naruszania praw (w tym dyżurów osobistych) osób trzecich;
 • nie przesyłać żadnych danych zawierających wirusy (zainfekowane oprogramowanie) ani nie przesyłać żadnego oprogramowania lub innego materiału chronionego prawem autorskim, chyba że członek ma do niego prawa lub niezbędne zgody;
 • nie korzystać z Usługi w sposób, który negatywnie wpływa na dostępność Ofert dla innych Członków;
 • nie przechwytywać ani nie próbować przechwytywać wiadomości e-mail;
 • niepubliczne reklamowanie innych, niekomercyjnych portali mediacyjnych (promocja innych portali mediacji gospodarczej podlega zakazowi zgodnie z art. 12 niniejszych OWH);
 • nie wysyłać łańcuszków;
 • nie wymieniać w opisie osobistym (profilu) pełnych imion i nazwisk, adresów, numerów telefonu lub faksu, adresów e-mail, nazw użytkowników lub innych danych kontaktowych usług komunikatora lub innych usług internetowych;
 • Nie przekazywać loginów i haseł osobistych osobom trzecim ani nie udostępniać ich osobom trzecim.

(7) Nieprzestrzeganie któregokolwiek z wyżej wymienionych obowiązków postępowania może prowadzić do natychmiastowego zakończenia członkostwa, a także konsekwencji cywilnych i karnych dla samego członka. W szczególności Operator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Członka z Serwisu, jeżeli w opinii Operatora podczas rejestracji lub korzystania z Serwisu rozpowszechniane są niemoralne, obsceniczne lub radykalne politycznie treści lub zdjęcia.

ARTYKUŁ 12.

ZAKAZ UŻYTKU KOMERCYJNEGO LUB BIZNESOWEGO, ZAKAZ SPAMOWANIA

(1) Członek zapewnia, że nie realizuje żadnych celów handlowych i/lub biznesowych w związku ze swoim członkostwem. Zobowiązuje się nie korzystać z portalu mediacyjnego w sposób komercyjny ani komercyjny.

(2) Wykorzystanie komercyjne lub biznesowe, od którego członek zobowiązuje się powstrzymać w ramach niniejszego portalu kontaktowego, to w szczególności:

 • odpłatne oferowanie towarów lub usług wszelkiego rodzaju, zaproszenie do złożenia odpowiedniej oferty lub odniesienie do odpowiedniej oferty, do której można dotrzeć w innym miejscu (na przykład poprzez odniesienie do specjalnych aukcji internetowych);
 • promocja komercyjnych stron internetowych, tj. w szczególności tych stron, za pośrednictwem których odpłatnie oferowane są towary lub usługi, które służą prezentacji lub reklamie firm lub które reklamują inne komercyjne strony internetowe (dotyczy to w szczególności reklamy w postaci wyskakujących okienek, banerów reklamowych lub poprzez szczególnie wyróżnione lub rzucające się w oczy linki. W szczególności strona internetowa jest również uważana za komercyjną w rozumieniu niniejszego rozporządzenia, jeśli bezpośrednio lub pośrednio łączy się z komercyjnym portalem kontaktowym innego operatora).
 • nazewnictwo numerów usług o wartości dodanej (w szczególności numerów 0900) lub numerów SMS o wartości dodanej (SMS premium) w ramach tego portalu kontaktowego;
 • nawiązanie kontaktu w celu późniejszego uzyskania zysku, inse. przez późniejsze odniesienie do SMS-ów o wartości dodanej lub numerów 0900;
 • poszukiwanie pracowników, modeli dla agencji lub płatnych usługodawców, a także
 • gromadzenie danych profilowych dostępnych w ramach portali lub żądanie danych (e.B numer telefonu / telefonu komórkowego) poszczególnych członków z zamiarem komercyjnego wykorzystania, reklamy lub odsprzedaży.

(3) Członek zobowiązuje się do powstrzymania się od zamieszczania reklam w jakiejkolwiek formie ofert handlowych innym członkom WeConnectCare.com oraz do niesyłania wiadomości, które służą celom komercyjnym. Dotyczy to również w szczególności ustawienia lub nazewnictwa odpowiednich linków w profilach danych dostępnych dla innych członków lub innych członków serwisu lub wysyłania wiadomości za pomocą wewnętrznych systemów wymiany wiadomości (np.B czat, wysyłanie wiadomości, fora i profile danych).

ARTYKUŁ 13.

PRAWA AUTORSKIE

Członek zapewnia, że nie publikuje żadnych zdjęć ani innych prac w ramach tego portalu kontaktowego bez prawa do tego zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi praw autorskich.

Członek udziela operatorowi wszelkich niewyłącznych, nieograniczonych przestrzennie praw do korzystania z treści stworzonych i publikowanych przez niego podczas jego członkostwa, w tym obrazów, tekstów i filmów, w celu obsługi usługi WeConnectCare.com. Prawo do korzystania z treści wygasa wraz z końcem członkostwa. Członek zapewnia, że treści tworzone i zamieszczane przez niego w trakcie korzystania z serwisu oraz korzystanie z nich w ramach powyższego przyznania praw autorskich nie naruszają praw autorskich lub innych praw osób trzecich lub innych praw, a także nie zamieszcza żadnych zdjęć ani innych prac w ramach serwisu WeConnectCare.com bez uprawnienia do tego zgodnie z odpowiednimi przepisami o prawie autorskim.

ARTYKUŁ 14.

WIĘCEJ INFORMACJI NA PODSTAWIE USTAWY O SPRZEDAŻY NA ODLEGŁOŚĆ

(1) Językiem dostępnym do zawarcia umowy jest język włoski.

(2) Tekst umowy nie jest przechowywany przez operatora i dlatego nie jest dostępny dla członka po zawarciu umowy za pośrednictwem operatora. Niniejsze OWH można zapisać w dowolnym momencie lub wydrukować za pomocą funkcji drukowania w przeglądarce (kliknij prawym przyciskiem myszy, "Drukuj").

ARTYKUŁ 15.

ZMIANY OGÓLNYCH WARUNKÓW, CEN LUB USŁUG

(1) Operator jest uprawniony do zmiany niniejszych OWH, o ile nie ma to wpływu na istotne postanowienia stosunku umownego, zmiana jest konieczna w celu dostosowania się do zmian, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy i których nieodczynienie w zauważalny sposób zakłóciłoby równowagę stosunku umownego. "Istotnymi regulacjami" w tym znaczeniu są w szczególności te dotyczące rodzaju i zakresu umownie uzgodnionego przedmiotu świadczenia oraz terminu zawierającego postanowienia o wypowiedzeniu.

(2) Operator jest uprawniony do zmiany przedmiotu świadczenia, jeżeli jest to konieczne z ważnego powodu, członek obiektywnie nie znajduje się w gorszej sytuacji niż przedmiot świadczenia (np.B. zachowanie lub poprawa możliwości dostępu) i nie jest znacząco odbiegający od przedmiotu świadczenia. "Ważny powód" do zmiany przedmiotu świadczenia w tym sensie istnieje, jeżeli przedmiot świadczenia jest dostosowany do rozwoju technicznego, osoby trzecie, od których operator uzyskuje niezbędne usługi z wyprzedzeniem w celu świadczenia swoich usług, zmiany zakresu usług lub przepisów prawnych lub orzeczenia sądowe wymagają ograniczenia lub rozszerzenia przedmiotu świadczenia. Operator jest uprawniony do ograniczenia zakresu treści zamieszczanych przez członka poprzez zmianę tematyki serwisu.

(3) Operator jest uprawniony do podwyższenia uzgodnionego wynagrodzenia, jeżeli odbywa się to w celu przerzutu zwiększonych kosztów na członka. Prawo do dostosowania cen obejmuje w szczególności przypadek, gdy osoby trzecie, od których operator uzyskuje usługi zaliczkowe niezbędne do świadczenia usług należnych na mocy niniejszej umowy, podnoszą swoje ceny. Ponadto operator jest uprawniony do odpowiedniego dostosowania cen w przypadku podwyżki podatku VAT.

(4) Zmiany OWH, przedmiotu usługi i wynagrodzenia za subskrypcję przewidziane zgodnie z artykułami 15.1 do 15.3 zostaną przekazane członkowi pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez członka co najmniej na miesiąc przed ich ich skutkiem. Członek ma specjalne prawo do wypowiedzenia umowy w momencie, gdy zmiany wejdą w życie. Jeżeli członek nie rozwiąze umowy na piśmie w terminie jednego miesiąca od otrzymania powiadomienia o zmianie, zmiany stają się częścią umowy w momencie ich wejdenia w życie. Członek zostanie wyraźnie poinformowany o tej konsekwencji w powiadomieniu o zmianie.

ARTYKUŁ 16.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE, INTERNETOWE ROZSTRZYGANIE SPORÓW

(1) Nie zawarto żadnych umów dodatkowych. W przypadku nieważności lub częściowej nieskuteczności jednego z postanowień niniejszych OWH, ważność pozostałych postanowień pozostaje nienaruszona.

(2) Internetowe rozstrzyganie sporów zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia ODR: Komisja Europejska zapewnia platformę internetowego rozstrzygania sporów (OS), którą można znaleźć w http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Od lipca 2016 r.

Zapisz jako dokument PDF

UNIEWAŻNIENIE

Prawo do odstąpienia od

Masz prawo odstąpić od niniejszej umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyny. Okres wypowiedzenia wynosi czternaście dni od daty zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas WeConnectCare.com,Chapman SA, Via Madonnone 10, 6989 Purasca o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy za pomocą jasnego oświadczenia (np.B. list wysłany pocztą, faksem lub e-mailem). Można użyć wzoru formularza odstąpienia od umowy, która jest jednak nie wymagane.

Okres wypowiedzenia to wystarczy złożyć zawiadomienie o prawo odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia.

Skutki odwołania

W przypadku anulowania umowy, mamy wszystkie płatności, które otrzymaliśmy od Ciebie włącznie z kosztami dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z tego, że wybrałeś inny rodzaj dostawy oferowanych przez nas, najlepiej Dostawa standardowa), bezzwłocznie, a najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia zwrotu, w którym komunikat jest otrzymane odwołania niniejszej umowy z nami. Używamy takich samych sposobów płatności, używanych w oryginalnej transakcji dla tego zwrotu, chyba że coś innego zostało wyraźnie uzgodnione z dostawcą; w każdym przypadku być obciążani opłatami z powodu tego zwrotu.

Jeśli zażądałeś, aby usługi rozpoczęły się w okresie odstąpienia od umowy, musisz zapłacić nam rozsądną kwotę odpowiadającą proporcji usług już świadczonych do czasu, gdy poinformujesz nas o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy w odniesieniu do niniejszej umowy w porównaniu z całkowitym zakresem usług przewidzianych w umowie.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

Jeśli chcesz odstąpić od umowy, wypełnij ten formularz i wyślij go z powrotem do Chapman SA, Via Madonnone 10, 6989 Purasca, e-mail na adres: service@WeConnectCare.com

 • Ja/my (*) niniejszym odwołuję zawartą przeze mnie umowę (*) na świadczenie następującej usługi (*)
 • Zamówione w dniu (*)/otrzymane w dniu (*)
 • Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
 • Adres konsumenta(-ów)
 • Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku powiadomienia w formie papierowej)
 • Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Prosimy o podanie numeru klienta i/lub adresu e-mail w przypadku odwołania.